Nyt kraftvarmeværk i Paamiut

Bygherre

Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning

Sag

Opførelse af nyt kraftvarmeværk

Beliggenhed

Paamiut, Grønland

Omfang

Nybygning i 2 etager på ialt ca. 880 m²

Arkitekt

Arkitektfirmaet Hellsten ApS

Rådg. ingeniør

JPH Energi A/S

Da hovedelværket i Paamiut, fra 1967, efterhånden trængte til en udskiftning blev det besluttet at opføre et komplet nyt kraftvarmeværk i byen. Dette skal forestå den primære forsyning af el og fjernvarme til byens ca. 2000 indbyggere.

Bygningen opføres som en hovedentreprise af den lokale entreprenør i Paamiut, Betoncentralen. I et tæt og godt samarbejde mellem Nukissiorfiit (HKT), Nukissiorfiit Paamiut, Betoncentralen og JPH Energi, er det lykkes at få en bygning op at stå, på meget kort tid. Selve projekteringen af bygningen startede i slutningen af maj 2009, licitation blev afholdt primo august og byggeriet startede op i september.

Bygning er på 880 m² med værksted, kontor, div. teknikrum samt maskinsal til 3 generatorsæt.
Bygningen opføres med specielle sandwich paneler monteret på et stålskelet, dels for at bygningen hurtig kan opføres og dels for at begrænse støjemissionen fra kraftvarmeværket. Disse specielle sandwich paneler er særdeles velegnede til dæmpning af den lavfrekvente støj, som udsendes fra de store dieselmotorer. Alle indvendige vægge i teknikrum og maskinsalen opføres ligeledes i sandwich paneler, således det interne støjniveau reduceres til et minimum.
Som noget nyt for Grønlandske kraftvarmeværker, er maskinsalen og administrationsdelen adskilt med et dobbelt vægsystem, der går helt ned gennem fundamentet. Dette sikrer et lavt støjniveau i administrationsdelen af bygningen.

JPH Energi har erfaring med etablering af mere end 50 kraftvarmeværker og Nukissiorfiit har valgt af drage nytte af denne erfaring til både den procestekniske- og bygningsmæssige del.

Ambitionerne har fra starten af processen været høje, fra både Nukissiorfiit og fra JPH Energis side. Der blev fra starten stillet store krav til det nye kraftvarmeværk med hensyn til en høj virkningsgrad og dermed en god driftsøkonomi. Samtidigt skulle projekt gennemføres væsentlig hurtigere end
normalt og med færre fejl undervejs. Dette gøres bl.a. ved at alle varmevekslere, pumper, ventiler mv. til de 3 generatorsæt opbygges på hjælpemoduler, som opbygges og testes inden de installeres på kraftvarmeværket.
Generatoranlægget kommer til at bestå af 3 stk. MAN Diesel motorer, 2 stk. 6L-21/31 og 1 stk. 9L-21/31 og skal afløse det gamle anlæg, der i dag ligger på havnen.

Som noget nyt, er der projekteret med en total virkningsgrad på ca. 90 % ved at man bl.a. udnytter varmen fra smøreolien og røggassen optimalt. Der skal som det første kraftvarmeværk på Grønland, monteres både en HT- og LT-røggasveksler ved hvert generatorsæt. Man køler derved røggassen ned til ca. 70 °C, inden det ledes til skorstenen.

Den forøgede varmeudnyttelse på ca. 20 %, betyder en gennemsnitlig fyringsolie besparelse på 490.000 liter olie pr. år. Det svarer til at man årligt sparer klimaet for ca.1.370.000 kg CO2.

For at sikre at alle krav blev implementeret på det nye kraftvarmeværk, har JPH Energi detailprojekteret både bygningen og den procestekniske del.