Profil

Rådgivende ingeniørfirma med mange års erfaring

Skejbyparken Aarhus

Godt kendt i branchen

JPH Energi A/S er blandt Danmarks mest erfarne rådgivende ingeniørfirmaer inden for energianlæg som kraftvarmeanlæg, damp- og kedelanlæg, biogasanlæg, varmepumper og store elkedler.

Vi har mange års erfaring og vi har været med til at gennemføre mange gas- og dieselbaserede kraftvarmeanlæg i Danmark, Grønland og England.

Vi udarbejder typisk et beslutningsgrundlag i samarbejde med de driftsansvarlige. Det giver overblik og sætter økonomi på de forskellige tekniske løsninger og muligheder.

JPH Energi A/S er godt kendt i branchen inden for decentral kraftvarme og energianlæg, og vi får rigtig mange opgaver gennem vores gode netværk, som er ekstremt vigtigt for os. Hvis du vil være en del af vores netværk, så tøv ikke med at række ud.

JPH Rådgivning blev etableret i 1985

Ingeniørerne Kristian Jensen, Keld Vogn Pedersen og Ib Hansen startede selskabet, der udover de klassiske ingeniøropgaver indenfor byggeri – projektering, rådgivning, beregninger og lignende – løbende har specialiseret sig indenfor blandt andet energianlæg og energiberegninger samt forsikringsskader.

De seneste år har firmaet gennemgået et generationsskifte, hvor medarbejderne over en længere årrække har overtaget firmaet og opdelt det i flere kerneområder med hvert sit speciale.

Som rådgivende ingeniører kan vi være den uafhængige sparringspartner, der udelukkende har fokus på, hvad der tjener din virksomhed bedst.

JPH Energi A/S – ingeniørrådgivning til:

...
Tekniske anlæg

JPH Energi arbejder med stribevis af forskellige typer som eksempelvis:

  • Industrielle anlæg (varme, køl og el)
  • Blokvarmecentraler
  • Nærvarme
  • Fjernvarme
  • Kraftvarme
  • Trykanlæg
  • Biogas

Fokus er på innovative og kvalitetsbevidste løsninger, der tilgodeser kundens behov. Vi håndterer både projektering, planlægning og idriftsættelse.

El- og kraftvarmeværker

JPH Energi servicerer mindre el- og kraftvarmeværker i ind- og udland. Det drejer sig hovedsageligt om motorer, men også biomasseværker. Vi sørger for, at forsyningssikkerheden er i top, og at der er styr på forsynings-, tilslutnings- og salgsaftaler.

Kedelcentraler

JPH Energi arbejder med kedelcentraler til trykregulering, såvel som til varmeproduktion.

Biogasanlæg

JPH Energi yder rådgivning i forbindelse med etablering og drift af biogasanlæg. Det gælder både byggeledelse, arbejdsmiljø- og sikkerhedskoordinering.

Projektansøgninger

JPH Energi udarbejder projektforslag i tråd med varmeforsyningsloven. Det omfatter forundersøgelser, selve udarbejdelsen, indsendelse og videre behandling hos kommunen i forbindelse med etablering, ændring eller flytning af varmeproducerende, -opbevarende eller -transporterende anlæg.

Vi anvender modellering af fremtidig drift af nye anlæg, og supplerer med forbruger-, selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger.

Gas- og fjernvarmeledninger

JPH Energi har mange års erfaring med fjernvarmeledninger og -konverteringer, dimensionering af transmissionsledninger og fordelingsnet, og gasledninger til forsyning af større anlæg. Det omfatter også trykregulerings- og trykholdestationer.

Energimærkning

JPH Energi er certificeret til at lave energimærkninger af små og store bygninger. Vi energimærker alle slags bygninger til både bolig og erhverv.

Vi kan også være behjælpelig med energirammeberegninger i forbindelse med nybyggeri samt varmetabsberegninger i forbindelse med tilbygninger.

Se i øvrigt yderligere informationer til tekst om energimærkning på Energistyrelsens hjemmeside.

...
VVS, ventilation og elektriske installationer

JPH Energi yder rådgivning, sparring og detailprojektering af VVS-, el- og ventilationsanlæg i parcelhuse, til erhverv og i industrien.

Konstruktioner

JPH Energi yder rådgivning, sparring og byggeledelse til byggeri i alle størrelser, samt dimensionering af mindre og simple konstruktioner. Vi tager os af både bygherre- og entreprenørrådgivning.

Håndtering af miljøkrav

JPH Energi kan hjælpe med håndtering af miljøkrav indenfor både privat byggeri og større industrielle anlæg. Ved privat byggeri tager vi højde for energirammer og lignende, mens vi omkring industrielle anlæg forholder os til emissioner og støj gennem både OML-beregninger, støjberegninger og forebyggende arbejde. Vi kan også håndtere myndighedsbehandling på området.

Byggesagsbehandling

JPH Energi udarbejder materiale, indsender ansøgningen og følger op, frem til endelig ibrugtagningstilladelse. Vi er også behjælpelige med udarbejdelse af eller dispensation fra lokalplaner og landzonetilladelser.

Projektering og modellering

JPH Energi kan udarbejde både projektering, 2D- og 3D-modellering af tekniske anlæg, konstruktioner og bygninger. Vi tager os af både bygherre- og entreprenørrådgivning.

Tilsyn og byggeledelse

JPH Energi kan håndtere såvel tilsyn som byggeledelse på alt fra små byggerier og renoveringer til etablering af større biogasanlæg. Vi deltager i projektering, byggemøder og koordinering af arbejdsmiljø og sikkerhed.

Arbejdsmiljø- og sikkerhedskoordinering

JPH Energi kan stå for koordinering på både små og store projekter med deltagelse efter behov. Vi kan udarbejde og vedligeholde ”Plan for Sikkerhed og Sundhed” (PSS) og ”Byggepladsplan” (BPP). Vi deltager i sikkerhedsrunderinger samt eventuel anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet.